Гражданско или търговско е дело между физическо лице и строител – търговец?

На 22.07.2019 г. председателят на Върховния касационен съд (ВКС) постанови разпореждане за образуване на Тълкувателно дело № 3/2019 г. Решението по делото следва да уеднакви практиката по въпроса: „Гражданско или търговско е дело с предмет правоотношения, възникнали по договор за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице и търговец във връзка с упражняваното от него занятие и какъв е прагът за достъп до касационно обжалване на въззивното решение по делото?”

До настоящия момент отделни състави на ВКС са подхождали по различен начин при решаването на такива казуси. В някои съдебни актове се приема, че договор за извършване на строително-монтажни работи, сключен между физическо лице (като възложител) и търговско дружество (като изпълнител), поражда правоотношение, което се разглежда по реда на общия исков процес. С оглед допустимостта на касационно обжалване това означава, че постановени по такива дела въззивни решения подлежат на касационно обжалване, когато цената на иска е над 5 000 лева.

Други състави аргументират позицията, че делата, които имат за предмет правоотношения, произтичащи от търговски сделки (в това число абсолютните) и една от страните не е търговец, не са търговски в контекста на чл. 280, ал. 2, т. 1 ГПК (ред. ДВ, бр. 8 от 2017г.)1. Причината за това е, че в отношенията между търговци сумите до 20 000 лева се приемат за не толкова значителни, което не е валидно в отношенията с физически лица.

Трета група състави на ВКС се придържат към разбирането, че договор за извършване на строително-монтажни работи между физическо лице и търговско дружество (изпълнител) във връзка с упражняваното от него занятие е търговска спрямо него на основание чл. 286, ал. 1 от Търговския закон2. Съгласно чл. 287 ТЗ правилата за търговските сделки са приложими и за възложителя физическо лице, поради което дело между страните по договора е търговско и при прилагане правилата за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК няма да бъде допуснато касационно обжалване, когато цената на иска е до 20 000 лева.

Тълкувателното дело ще бъде следено с интерес, тъй като решението по него ще има пряк ефект, както за правата на физическите лица – възложители по договори за строително-монтажни работи, така и за търговците (като изпълнители).

 

_______________________________________________________________________

1Чл. 280. (ред. ДВ, бр. 8 от 2017г.) (2) Не подлежат на касационно обжалване:
1. решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. - за граждански дела, и до 20 000 лв. - за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост;

2Чл. 286. (1) Търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с упражняваното от него занятие.

Приятели на "Юридически барометър"