Може ли въззивният съд да тълкува тълкувателно решение на ВКС?

В решение, постановено по реда на чл. 290 от Гражданския процесуален кодекс (Решение № 24/24.09.2019 г.), състав на Върховния касационен съд (ВКС) дава отговор на въпроса може ли въззивният съд да тълкува тълкувателно решение (ТР) на ВКС?

Върховните съдии припомнят необходимостта от постановяване на тълкувателни решения, като излагат и своето разбиране за тяхната юридическа характеристика, а именно, че тълкувателното решение не създава ново правило за поведение, поради което не е източник на правото и „самото то не подлежи на тълкуване”. Тази констатация обаче се допълва от разбирането, че във всеки конкретен казус, по който следва да бъде отчетено тълкуването на ВКС в ТР, съдът трябва да отчита и допълнителни фактори – евентуално настъпила промяна в тълкуваната или свързани с нея други правни норми, евентуално настъпила промяна в обществено-икономическите условия, „които биха направили даденото в задължителната практика тълкуване неприложимо”. Според върховните съдии в такива случаи съдът трябва да изложи тези свои съображения в мотивите към акта си, за да обективира логиката, която прилага, за да достигне до действителния смисъл на закона.

Екипът на Юридически барометър би искал да обърне внимание, че според модерните възгледи под юридическо тълкуване се разбира процесът на проникване през езиковата форма на правото (правните разпоредби) и достигане до юридически валидните логически правила за поведение (правните норми).

С цялото решение и с конкретния казус можете да се запознаете тук.

Приятели на "Юридически барометър"