ВАС с важно решение, касаещо кандидатите за адвокати и младши адвокати

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) трябва да предоставя достъп на кандидатите за адвокати и младши адвокати до техните тестове. Това постанови Върховният административен съд (ВАС) с окончателно решение, с което остави в сила Решение № 6794/12.11.2019 г. по адм. д. № 9290/2019 г. по описа на Административен съд София-град (АССГ). По този начин влезе в сила решението на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) да предостави на кандидат, явил се на изпита за адвокати и младши адвокати, резултатите от неговия тест.

Решението на ВАС е от изключителна важност, защото то би следвало да доведе до промяна на досегащната практика на ВАдвС да отказва достъп на кандидатите до техните писмени работи.

Припомняме, че съгласно Наредба № 2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати (Наредба № 2) изпитът е писмен и устен с оценка "издържал" и "неиздържал". Писменият изпит се състои от две части – тест и решаване на казуси, които се провеждат в два последователни дни, а до устен изпит се допускат само кандидати, издържали и двете части на писмения изпит.

За да получат достъп до писмените си работи, кандидатите трябва да съобразят и преклузивния срок, предвиден в чл. 17 от Наредба № 2. Съгласно тази разпоредба след изтичането на едномесечен срок от провеждането на изпитната сесия писмените работи на участвалите в изпита кандидати – тестове и решения на казуси, се унищожават.

Конкретното производство е образувано по жалба на К. Георгиева, която се е явила на изпита за адвокати и младши адвокати през есенната сесия на 2018 г. След изпита тя е поискала достъп до писмената си работа – тест, но такъв не й е бил предоставен от ВАдвС. Отказът е обжалван пред КЗЛД, която е постановила, че жалбата е основателна. Решението на КЗЛД е обжалвано от ВАдвС първо пред Административен съд София-град, който потвърждава решението на КЗЛД, а впоследствие първоинстанционното решение е обжалвано и пред ВАС.

За да потвърдят решенията на КЗЛД и АССГ върховните съдии прилагат пряко разпоредби от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR). Te приемат, че първата част от изпита за младши адвокати във формата на тест попада в определението на чл. 4, § 1 от GDPR за „лични данни“. Съгласно цитираното определение „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Съдебният състав постановява, че в при решаването на теста е налице информация, която се свързва с кандидата. Избраните верни отговори отразяват знанията на лицето в определена област, а оформянето им с "х" съдържат минимална информация за почерка на лицето. Налице е идентификация чрез данните на кандидата с имена и ЕГН, които данни се съдържат в отделен малък плик, който заедно с попълнения тест се поставя в голям общ плик по правилата, разписани в Наредба № 2 от 29 октомври 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпит за адвокати и младши адвокати. Моментът на отваряне на малкия плик е без значение от гледна точна на възможността за идентификация на лицето.

Съгласно чл. 15, § 1 от GDPR субектът на данни има право да поиска от администратора на лични данни потвърждение дали обработва негови данни, респ. достъп до тези данни и информацията, отнасящи се до него. Върховните съдии квалифицират отказа на ВАдвС да предостави достъп на кандидата до неговия тест като нарушение на основните принципи за законосъобразност, добросъвестност и прозрачност при обработването на личните данни. С чл. 12, § 1 от GDPR администраторите на лични данни са задължени да осигурят достъп до данни на субекта на данни във форма, която да позволява на лицето да се запознае с данните и да провери дали те са точни и се обработват в съответствие с GDPR, което гарантира възможността да упражни впоследствие и други права, защитени от GDPR.

В заключение съдебният състав приема, че обстоятелството, че при теста не е налице ръкописно изписване на отговори, както и че името на лицето се съдържа в отделен плик, а не върху самата писмена работа, не могат да променят горните изводи.

Решението на ВАС означава още, че (на по-голямо основание) кандидатите за адвокат и младши адвокат би трябвало да имат достъп и до казусите от изпита си.

С цялото съдебно решение можете да се запознаете тук.

Приятели на "Юридически барометър"