КС ще се произнесе по прекратяването на мандата на новоизбраните кметове

С определения по к. д. № 5/2020 г. и к. д. № 6/2020 г. Конституционният съд (КС) допусна за разглеждане по същество исканията на тричленен състав на Върховния административен съд и на група народни представители за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от същия закон. Чл. 41, ал. 3 във вр. с ал. 1 от ЗМСМА от своя страна задължава лицата, които към момента на избирането им за кмет на община, на район или на кметство извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, заемат длъжност на контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, са търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации, в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, да:

1. предприемат необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаване от заеманата длъжност, както и

2. да уведомят за това председателя на общинския съвет и

3. да уведомят общинската избирателна комисия.
Според вносителите на исканията до Конституционния съд извършването дори на едно от посочените действия след изтичането на едномесечния срок се приема за неизпълнение на цялото задължение по чл. 41, ал. З от ЗМСМА и това автоматично води до предсрочното прекратяване на мандата на съответното избрано лице.

И в двете искания се съдържат твърдения, че прекратяването на пълномощията на кметовете не подлежи на съдържателен съдебен контрол, поради което чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА противоречи на чл. 56, изр. първо и на принципа на правовата държава, прогласен в чл. 4, ал. 1 от Основния закон. Законодателното разрешение не дава възможност за съобразяване на обстоятелствата, довели до неизпълнение на всички или на част от задълженията, от страна на съда, поради което съдебният контрол се явява формален и несъщински.

С оглед предмета на двете дела КС конституира като заинтересовани институции по делото Народното събрание, президента, Министерския съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, главния прокурор, омбудсмана, Висшия адвокатски съвет, Централната избирателна комисия и Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на които дава възможност в 30-дневен срок да представят писмени становища по предмета на делото.

Съдиите отправят покана до Асоциацията на българските административни съдии, Съюза на съдиите в България, Българската съдийска асоциация, Националното сдружение на общините в Република България, Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, Сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ и Сдружение Асоциация „Прозрачност без граници“ в 30-дневен срок да предложат становища по предмета на делото.

КС отправи покана и до проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Димитър Костов, проф. д-р Дончо Хрусанов, проф. д-р Емилия Друмева, проф. д-р Емилия Панайотова, проф. д-р Красимира Средкова, проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Христина Балабанова, проф. д-р Янаки Стоилов и доц. д-р Таня Бузева да дадат писмено мнение по предмета на делото.

Конституционният съд присъедини к. д. № 6/2020 г. към конституционно дело № 5/2020 г. за съвместно разглеждане и решаване.

Приятели на "Юридически барометър"