ВАС с ключово преюдициално запитване в материята на обществените поръчки

Върховният административен съд (ВАС) съобщи за отправено преюдициално запитване до Съда на ЕС (СЕС) в материята на обществените поръчки. Пълният текст на определението и съответно пълните мотиви на съда не са достъпни, тъй като делото, по което е отправено запитването, е секретно. Въпреки това е сигурно, че решението на СЕС ще има значение за много от обществените поръчки в България, тъй като въпросите, формулирани от ВАС, касаят преценката на възложителя дали е изправен пред необичайно ниска оферта:

1. Следва ли нормата на чл. 56 във връзка с чл. 69 от Директива 2014/24/ЕС, съответно нормата на чл. 38 във връзка с чл. 49 от Директива 2009/81/ЕО, да се тълкуват в смисъл, че при обективна невъзможност да се приложи възприетият в национален закон критерий за оценка на оферта с необичайно ниска стойност и липса на друг, избран и предварително обявен от възложителя критерий, възложителят не е длъжен да извърша проверка за наличието на оферта с необичайно ниска стойност?

2. Следва ли разпоредбата на чл. 56 във връзка с чл. 69 от Директива 2014/24/ЕС, съответно нормата на чл. 38 във връзка с чл. 49 от Директива 2009/81/ЕО, да се тълкуват в смисъл, че възложителят е длъжен да осъществи проверка за наличие на оферти с необичайно ниска стойност само когато е налице съмнение по отношение на някоя оферта или напротив – възложителят е длъжен винаги да се убеди в сериозността на получените оферти, като изложи съответните мотиви за това?

3. Приложимо ли е подобно изискване по отношение на възложителя, когато постъпилите офертите в процедурата по възлагане на обществена поръчка са само две?

4. Следва ли разпоредбата на чл. 47 от Хартата за основните права на европейския съюз да се тълкува в смисъл, че преценката на възложителя за липса на съмнение относно наличието на необичайно ниска оферта, респ. неговата увереност в наличието на сериозна оферта по отношение на класирания на първо място участник, подлежи на съдебен контрол?

5. При положителен отговор на предходния въпрос, следва ли разпоредбата на чл. 47 от Хартата за основните права на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че възложителят в процедура по обществена поръчка, който не е осъществил проверка за наличието на оферта с необичайно ниска цена, е длъжен да обоснове и мотивира липсата на съмнение за наличието на оферта с необичайно ниска цена, т.е. наличието на сериозна оферта, по отношение на класираната на първо място оферта?

 

Делото във ВАС е във връзка с обществена поръчка с предмет „Проектиране, изграждане и управление на система за издаване на български лични документи поколение 2019“. То е образувано по жалба на „Веридос ГмбХ“ – германски икономически оператор, участвал в процедурата, срещу решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от месец юни 2020 г., с което КЗК е счела за неоснователна жалбата на дружеството срещу решение на зам.-министър на вътрешните работи за обявяване на класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка.

В информацията, оповестена от ВАС по повод преюдициалното запитване, съдиите обосновават необходимостта от тълкуване на европейските норми със следните мотиви: „Един от основните въпроси по спора е свързан с прилагането на чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. В разпоредбата, националният законодател е обвързал преценката за необичайна благоприятност на предложението на участник, свързано с цена или разходи, подлежащо на оценяване, с точно определения параметър „20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка”. По този начин националният закон имплицитно изисква наличие на минимум три оферти, доколкото преценката на едно предложение се прави на база осреднената стойност на поне две други предложения. При наличието само на две предложения в спорния случай, разпоредбата не е приложена.

В същото време, европейското законодателство в областта на възлагането на обществените поръчки задължава възлагащите органи да изискват от икономическите оператори да обяснят предложената в офертата цена или разходи, когато те изглеждат необичайно ниски. Задължението им не е обвързано с броя на участниците и определяне на средна стойност на предложенията, с която те да се сравняват. Изпълнението на това задължение се приема в практиката на Съда на ЕС като гаранция за спазване основните принципи на Съюза – прозрачност, недискриминация, равнопоставеност и свободна конкуренция. Те са изрично прогласени и в чл. 2, ал. 1 от националния закон.“

За да гарантира правилното и унифицирано прилагане на правото на ЕС по делото, ВАС отправя цитираните по-горе 5 преюдициални въпроса.

Приятели на "Юридически барометър"