Дълго чакано тълкувателно решение по прилагането на Закона за защита на потребителите

С Тълкувателно решение № 4/29.03.2021 г. по Тълкувателно дело № 3/2019 г. Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд (ОСС от I и II колегия на ВАС) реши:
Срокът за съставяне на акт за установяване на административно нарушение в случаите по чл. 210а от Закона за защита на потребителите започва да тече от откриване на нарушителя съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания.

Тълкувателното дело е образувано по искане на главния прокурор поради констатирана противоречива практика по въпроса „Откога започва да тече срокът за съставяне на акт за установяване на нарушение в случаите по чл. 210а от Закона за защита на потребителите – от датата на издаване на заповед по чл. 68л от Закона за защита на потребителите от председателя на Комисията за защита на потребителите за забрана прилагането на нелоялна търговска практика или от откриване на нарушителя, съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания?“

При изясняването на това с кой акт, респективно в кой момент става откриването на нарушителя в хипотезата на чл. 34, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) в практиката на административните съдилища се аргументират две различни взаимно изключващи се становища.

Според първото становище откриването на нарушителя става в момента на изготвяне на констативен протокол от длъжностните лица на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Въз основа на този протокол в съответствие с разпоредбата на чл. 233, ал. 1 във вр. с чл. 192, т. 5 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) се съставя акт за установяване на административно нарушение. Заповедта на председателя на КЗП по чл. 68л от ЗЗП не е част от фактическия състав на установяването на административното нарушение по чл. 210а от ЗЗП.

Другото становище, което се застъпва в съдебната практика, е, че откриването на нарушителя представлява сложен фактически състав, който е завършен едва с издаването на заповедта на председателя на КЗП за прекратяване на нелоялната практика (заповедта по чл. 68л от ЗЗП). Именно от този момент тече срокът за съставяне на акт за установяване на административното нарушение по чл. 34, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН.

Върховните съдии приемат, че решението на КЗП, с което се установява нелоялна търговска практика, е предпоставка единствено председателят на комисията да издаде заповед, с която да забрани на даден търговец да осъществява определена нелоялна търговска практика, но не и за установяване на административно нарушение по Закона за защита на потребителите и за налагане на наказание за това. Заповедта има превантивен характер, като целта е да се осуети възможността на дееца да извърши други възможни нарушения. Съдиите подчертават, че мярката не е вид административно наказание.

ОСС от I и II колегия на ВАС допълват, че релевантна за началото на срока по чл. 34, ал. 1, изречение 2, предложение 1 ЗАНН е първата дата, на която в КЗП е била налична необходимата информация за индивидуализация на нарушението, а 3-месечният срок е разумен и достатъчен по своята продължителност за това съответната администрация да извърши служебно необходимата проверка въз основа на наличните данни и документи, за да установи административното нарушение чрез съставянето на акт по чл. 36, ал. 1 ЗАНН. Бездействието на длъжностните лица от КЗП при упражняване на това им правомощие не може нерегламентирано да води до удължаване на сроковете за осъществяването на административнонаказателна отговорност.

Според върховните съдии още преди издаване на заповедта по чл. 68л ЗЗП нарушителят е бил вече открит и от този момент на откриване е започнал да тече тримесечният срок по чл. 34, ал. 1, изречение 2, предложение 1 ЗАНН. Той е задължителен и за установилия откритото вече нарушение орган – председателят на КЗП, респ. за него не е предвиден самостоятелен нов тримесечен срок. Съдиите подчертават, че е недопустимо Комисията за защита на потребителите, позовавайки се на заповедта, издадена в производство по чл. 68л ЗЗП, да се възползва от нерегламентирано от закона изключение за по-дълъг срок за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

С Тълкувателно решение № 4/29.03.2021 г. по Тълкувателно дело № 3/2019 г. на ОСС от I и II колегия на ВАС можете да се запознаете тук.

Приятели на "Юридически барометър"