КС с решение по въпрос, касаещ исковете за оспорване на бащинство

На 28 юли 2022 г. Конституционният съд се произнесе с решение по к. д. № 3/2022 г., с което отхвърли искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на § 5 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Обн., ДВ, бр. 103 от 2020 г.).

Нормата, предмет на искането, е във връзка с изменения в чл. 62 от Семейния кодекс (СК), който урежда исковете за оспорване на бащинството. Съгласно ал. 1 в редакцията след изменението съпругът на майката може да оспори, че е баща на детето, като докаже, че то не е могло да бъде заченато от него. Този иск може да бъде предявен до изтичането на една година от узнаване на раждането. Ако обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са узнати по-късно по независещи от ищеца причини, искът може да бъде предявен до изтичане на една година от узнаване на тези обстоятелства, но не по-късно от навършване на пълнолетие на детето. Съдът решава спора, като взема предвид интереса на детето. А създадената с посочения Закон за изменение и допълнение на СК нова ал. 5 гласи, че трето лице, което твърди, че е биологичен баща на детето, може да оспори бащинството до изтичане на една година от узнаването на раждането. Този иск задължително се съединява с иск за установяване на произход. Съдът решава спора, като взема предвид интереса на детето. Въпросните изменения в СК съгласно мотивите на вносителите имат за цел да приведат българското законодателство с изискванията на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, както и с препоръките, дадени в редица решения на Европейския съд по правата на човека.

Оспорената разпоредба урежда, че за лицата, за които обстоятелствата, обуславящи правото на иск по чл. 62, ал. 1, изречение трето и ал. 5, изречение първо, са били налице преди влизането в сила на този закон, едногодишните срокове за предявяване на съответните искове текат от влизането на закона в сила.

Припомняме, че според омбудсмана прилагането на новата норма на ал. 5 към заварени случаи, т.е. придаването на несъщинско обратно действие, противоречи на Конституцията, като нарушава правната сигурност и предвидимостта на нормативната уредба. Искането за установяване на противоконституционност се обосновава с необходимостта от стабилност на начините за установяване и оспорване на произход, която предопределя изначално кратките срокове за предявяване на исковете за оспорване. А в случая според омбудсмана се допуска да се оспори произход на дете, узнаването за раждането на което е неограничено назад във времето, както и не е ограничено до навършване на пълнолетие на детето. Омбудсманът счита, че така се създава твърде голяма несигурност и се нарушава правото на детето на стабилна семейна среда.

7 от конституционните съдии са гласували за отхвърляне на искането на омбудсмана, а съдиите Филип Димитров и Красимир Влахов са подписали решението с особено мнение.

Пълният текст на решението и особените мнения предстои да бъдат публикувани на интернет страницата на Конституционния съд.

Приятели на "Юридически барометър"