Обхват на проверката на националния съд при оспорване задържането на незаконно пребиваващ чужденец

Съдът на ЕС (Съда) постанови решение по съединени дела С-704/20 и С-39/21, касаещи преюдициални запитвания на Нидерланския Conseil d’État (Държавен съвет) и на Първоинстанционния съд Хага относно служебна проверка на задържането на незаконно пребиваващ чужденец или търсещо убежище лице, по-конкретно – дали националният съд е длъжен да проверява спазването и на непосочени от съответното лице условия за законосъобразност.

В мотивите си Съдът отбелязва, че всяко задържане на гражданин на трета страна „засяга сериозно правото на този гражданин на свобода, закрепено в чл. 6 от Хартата на основните права на Европейския съюз.“ Нещо повече, в правото на Съюза съществуват не само материалноправни, а и процесуалноправни норми, които целят гарантиране съществуването във всяка държава членка на режим, позволяващ съответния съдебен орган да освободи веднага задържано лице, ако се установи, че задържането му не е или вече не е законно (ако процедурата за връщане, разглеждане на молба за международна закрила или прехвърляне вече не се извършва надлежно или че мярката за задържане не е пропорционална).

Съдът обобщава, че правото на Съюза поставя редица условия за законосъобразност на мярка за задържане или продължаване задържането на чужденец, който е подал молба за международна закрила или пребивава незаконно на територията на държава членка и националният съд е длъжен служебно да проверява законосъобразността на такава мярка – без да се нарушава принципът на състезателност в процеса, но като взима предвид всички обстоятелства съобразно националното право и като оценява и такива условия за законосъобразност, които не са изрично посочени от оспорващия.

С цялото решение можете да се запознаете тук.

Приятели на "Юридически барометър"