Съдът на Европейския съюз нееднократно е имал възможност да се произнесе по въпроси относно запазването на и достъпа до личните данни, създадени в сектора на електронните съобщения[1]. Някои национални юрисдикции обаче се обръщат към Съда с преюдициални запитвания, тъй като се опасяват, че практиката на Съда по темата би могла да лиши държавните органи от необходим инструмент за опазването на националната сигурност и за борбата с престъпността и тероризма.
На 17 ноември 2021 г. ни напусна професор Йорданка Зидарова – един от най-видните български юристи, доайен сред специалистите по международното частно право и дългогодишен преподавател по същата дисциплина в Юридическия факултет.
Върховният касационен съд (ВКС) образува Тълкувателно дело № 3/2021 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на ВКС по следния въпрос:
На 27 октомври 2021 г., в рамките на срока, който предварително беше обявен, и само един ден, след като разбуни духовете с нормативното тълкуване на понятието „пол“ според българската Конституция, Конституционният съд се произнесе с решение по едно от най-дискутираните (и с юридически, и с чисто политически аргументи) конституционни дела от известно време. Става дума за тълк. д. № 18/2021 г. с докладчик съдия Таня Райковска за установяване на противоконституционност на Указ № 129 от 10.05.2021 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 12.05.2021 г.) на Президента на Република България в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков.
Есенната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати за 2021 г. ще се проведе през месец ноември. На свое заседание Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) прие решение, с което определи дати за провеждането му.
Юридическият факултет на Софийския университет обяви академичната 2021-2022 г. за „Година на правовата държава в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Под този надслов ще бъдат организирани научни и образователни събития, в т.ч. съорганизирани с международни партньори.
С Тълкувателно решение № 8 от 16.09.2021 г. по Тълкувателно дело № 1/2020 г. Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд реши:
С определение по к. д. № 16/2021 г. от 9 септември 2021 г. Конституционният съд (КС) допусна за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) за установяване на противоконституционност на разпоредбите на §1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (Обн., ДВ, бр. 105/2006 г., посл. доп. – ДВ, бр. 18/2020 г.) и на § 2 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за собствеността (Обн., ДВ, бр. 7/2018 г., в сила от 31.12.2017 г.).
Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) издаде Заповед № 893 от 10.08.2021 г., с която се преустановява използването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) от 11.08.2021 г. до отстраняване на пречките за пълноценното ѝ използване и приемане на решение на Пленума на ВКС.
Нa 1 aвгycт 2021 г. влезе в сила Πpoтoĸoл № 15 нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoнвeнция зa зaщитa нa пpaвaтa нa чoвeĸa и ocнoвнитe cвoбoди (Протокола). Същият е приет от Комитета на министрите на Съвета на Европа през м. май 2013 г. и открит за подписване от държавите на 24 юни 2013 г. Съгласно чл. 7 от Протокола той влиза в сила три месеца след датата, на която всички договарящи се страни по Eвpoпeйcĸaтa ĸoнвeнция зa зaщитa нa пpaвaтa нa чoвeĸa и ocнoвнитe cвoбoди (ЕКПЧ, Конвенцията) изразят своето съгласие да се присъединят към него. През м. април 2021 г. Италия стана последната държава, която го ратифицира.

Приятели на "Юридически барометър"