Първо конституционно дело за 2022 г.

По искане на Пленума на Върховния административен съд (ВАС) Конституционният съд (КС) образува к. д. № 1/2022 г. за даване на задължително тълкуване на чл. 4, ал. 1, чл. 119, ал. 2, чл. 120, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията на Република България (КРБ) във връзка с отговор на следния въпрос:

„Изисква ли принципът на правовата държава, закрепен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията, всички спорове за законността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на административните съдилища, включващи Върховния административен съд, предвиден в чл. 119, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията и специализираните административни съдилища, създадени по силата на чл. 119, ал. 2 от Конституцията?"

Според върховните съдии с отговора на въпроса дали само административните съдилища могат да гледат административни дела ще се изяснят значими за осъществяването на административното правораздаване въпроси относно подведомствеността на административноправните спорове и обема на правомощията на специализираните административни съдилища и Върховния административен съд при разрешаването на тези спорове.

Пленумът на Върховния административен съд посочва, че със създаването на двадесет и осемте административни съдилища през 2007 г. е реализирано изграждането на системата на административното правораздаване в България. Вносителите припомнят, че до създаването на административните съдилища гражданските и административните дела се разглеждаха от общите съдилища. А с учредяването на системата на административните съдилища законодателят запази гражданските дела в компетентност на общите съдилища, а на административните съдилища възложи правораздаването по всички административните дела. Въпреки установения принцип споровете за законността на актовете и действията на административните органи да бъдат подведомствени на Върховния административен съд и създадените със Закона за съдебната власт административни съдилища обаче, в редица случаи законодателят се отклонява от него и изключва определени административноправни спорове от компетентността на административните съдилища, като определя тяхното решаване да бъде осъществено от общите съдилища. Като примери за такова изключване в искането се посочват: чл. 25, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, чл. 7, ал. 5 и чл. 61, ал. 4 от Закона за адвокатурата, чл. 24, ал. 7 от Закон за патентите и регистрацията на полезните модели, чл. 67, ал. 2 и чл. 120, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, чл. 29, ал. 1 от Закона за особените залози, чл. 36, ал. 3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество и др.

Съдиите изтъкват, че действащата в момента нормативна уредба не е последователна и единна по въпроса за подведомствеността на споровете в административното правораздаване. Според тях конституционните разпоредби (чл. 119, ал. 2, чл. 120, ал. 1 и чл. 125 от КРБ) не определят ясно и недвусмислено въпроса за подведомствеността на споровете, правомощията на специализираните административни съдилища и обема на тяхната правораздавателна компетентност.

На конституционно ниво, разпределението на правораздавателната компетентност на съдилищата в сферата на гражданското, наказателното и административното правосъдие е осъществено с разпоредбите на чл. 120, ал. 1 и чл. 125 от Конституцията, които ясно сочат на идеята на конституционния законодател, административното правораздаване да бъде структурирано и инстанционно обособено в самостоятелна система, на върха на която стои Върховният административен съд. Според вносителите на искането по този начин конституционният законодател е отделил съдилищата с правораздавателна компетентност в административното правораздаване спрямо съдилищата от гражданското и наказателното правораздаване, по отношение на които върховен съдебен надзор осъществява Върховният касационен съд“.

В заключение Пленумът на Върховния административен съд приема, че принципът на правовата държава изисква всички административни дела, освен тези, подсъдни на Върховния административен съд, да бъдат подведомствени на административните съдилища, създадени по силата на чл. 119, ал. 2 от Конституцията.

С цялото искане на Пленума на ВАС можете да се запознаете тук.

 

 

Приятели на "Юридически барометър"