ВКС отговори на въпрос относно мотивирането на въззивното решение в светлината на чл. 272 ГПК

С Решение № 35/13.07.2021 г. по гр. д. № 1783 по описа за 2020 г. състав на Върховния касационен съд (ВКС), I-во гражданско отделение, с председател съдия Дияна Ценева и членове съдия Бойка Дечева и съдия Ваня Атанасова отговори на въпроса: следва ли въззивната инстанция, когато препраща към мотивите на първоинстанционния съд по реда на чл. 272 ГПК, да изложи и собствени мотиви, като обсъди доказателствата и защитните тези на страните при съблюдаване на очертаните с въззивната жалба предели на въззивното производство.

Съгласно разпоредбата на чл. 272 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), когато въззивният съд потвърди първоинстанционното решение, той мотивира своето решение, като може да препрати и към мотивите на първоинстанционния съд.

Върховните съдии подчертават, че предвидената процесуална възможност въззивният съд да препрати към мотивите на първата инстанция, когато потвърждава постановеното от нея решение, не го освобождава от задължението да изготви и собствени мотиви. Той може да препрати към фактическите изводи на първата инстанция, но когато с нея е релевирано оплакване за необоснованост на тези изводи, следва да обсъди това оплакване и да даде отговор защо намира същото за неоснователно.

Според съдебния състав общият израз, че изводите на първоинстанционния съд се споделят изцяло, без да се обсъдят наведените с въззивната жалба оплаквания във връзка с доказателствата по делото и доводите и възраженията на страните, представлява нарушение на разпоредбата на чл. 236, ал. 2 от ГПК, която изисква всеки съд да мотивира своя акт, като посочи исканията и възраженията на страните, преценката на доказателствата, фактическите констатации и правните изводи, които следват от тях. В този смисъл са и Решение № 68 от 24.04.2013 г. по т.д. № 78/2012 г. на ВКС, ІІ т. о., Решение № 120 от 04.04.2013 г. по гр.д. № 964/2012 г. на І. г.о., Решение № 17 от 04.06.2021 г. по гр.д. № 2145/2020 г. на І г.о., Решение № 143 от 29.03.2021 г. по гр.д. № 3662/2019 г. на ІV г.о., Решение 13 от 12.02.2021 г. по т.д. № 2869/2019 г. на ІІ т.о. и др.

С цялото решение и с конкретния казус можете да се запознаете тук.

Приятели на "Юридически барометър"