Представяме на Вашето внимание видеозапис на доклада на проф. Даниел Вълчев „Юридическа валидност и нормативни йерархии”, изнесен на провелата се на 24 януари 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ Кръгла маса на тема: „Взаимодействия и йерархии между нормите на вътрешното право, международното право и правото на ЕС”.

Презентацията към доклада може да откриете тук.

Публикуваме видеозапис от доклада на ас. Димитър Гочев „Българският режим за гражданска конфискация в светлината на практиката на Европейския съд по правата на човека”, изнесен на провелата се на 24 януари 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ Кръгла маса на тема: „Взаимодействия и йерархии между нормите на вътрешното право, международното право и правото на ЕС”.

Prof. Neno Nenovski 1През 2019 г. се навършват 85 години от рождението и 15 години от смъртта на големия български юрист проф. Нено Неновски.

Той е роден на 16 март 1934 г. в с. Балван, област Велико Търново. През 1952 г. завършва средно образование в Мъжката гимназия „Св. Кирил” във Велико Търново.

През 1959 г. се дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Между 1962 и 1975 г. е последователно асистент, старши асистент (1965) и главен асистент (1970) в катедрата по Теория и история на държавата и правото в ЮФ на СУ.

Цицерон

Петък, 15 Февруари 2019 15:24

Ораторите са най-разпалени, когато каузата им е най-слаба.

Представяме видеозапис от доклада на доц. д-р Васил Пандов „Правни системи и методи на регулиране на частноправните отношения с международен елемент – (не)възможни конфигурации”, изнесен по време на кръгла маса на тема „Взаимодействия и йерархии между нормите на вътрешното право, международното право и правото на ЕС“, провела се на 24 януари 2019 година в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”.

Представяме на Вашето внимание видеозапис на доклада на проф. Янаки Стоилов „Национално, международно и наднационално право: сечения, йерархия, взаимодействия”, изнесен на провелата се на 24 януари 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ Кръгла маса на тема: „Взаимодействия и йерархии между нормите на вътрешното право, международното право и правото на ЕС”.

Самюел Бътлър

Петък, 08 Февруари 2019 17:27

Вярата като всяко друго движещо се тяло следва пътя на най-малкото съпротивление.

На 12 февруари 2019 г. Конституционния съд ще обсъди по същество Конституционно дело № 11/2018 г. по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (Обн., ДВ, бр. 22 от 13.03.2018 г.) в частта му, с която се определя 20.06.2018 г. като начална дата, от която се прилагат чл. 59, ал. 5 и ал. 6 от ЗБН.

На 24 януари 2019 година в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Кръгла маса на тема: „Взаимодействия и йерархии между нормите на вътрешното право, международното право и правото на ЕС“, организирана от катедрата по Теория и история и на държавата и правото и катедрата по Международно право и международни отношения на Юридическия факултет на Софийския университет.

Агата Кристи

Петък, 01 Февруари 2019 10:30

Да даваш вид, че знаеш нещо, е по-трудно, отколкото наистина да го узнаеш.

Приятели на "Юридически барометър"