Във връзка с наближаващите избори за общински съветници и кметове бихме искали да припомним една интересна законова промяна.

С §1 на Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗИДЗМСМА) (Обн., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г.) се допълни чл. 24 от Закона, като се предвиди, че председател на общински съвет, който преди избирането му за председател е работил в държавно или в общинско учреждение или предприятие, в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация, има право след прекратяване на правомощията му като председател на общинския съвет да заеме предишната си длъжност. В случай че длъжността е закрита, той може да заеме друга равностойна длъжност в същото или, с негово съгласие, в друго държавно или общинско учреждение или предприятие, или в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация.

Албер Камю

Петък, 20 Септември 2019 17:12

Глупостта има способността да постига каквото си поиска.

Артур Шопенхауер

Петък, 13 Септември 2019 16:51

Да прощаваш и да забравяш означава да хвърляш на вятъра скъпоценния придобит опит.

Скъпи приятели, публичното представяне на деветнадесетия брой на списание Юридически барометър ще се състои на 16 октомври (сряда) 2019 г. от 11.00 часа в зала „София“, Гранд Хотел София.

Изследването разглежда състоянието и развитието на правния ред за периода януари – юни 2019 г., като по традиция включва количествен анализ на система от индикатори за наблюдение и оценка на основни компоненти на правния ред. Проследявайки дейността по създаване на правни норми от Народното събрание и органите на изпълнителната власт, конституционния и съдебен контрол върху законите и подзаконовите нормативни актове, тълкувателната дейност на върховните съдилища, транспонирането и прилагането на европейското право и практиката на Европейския съд по правата на човека, екипът на Юридически барометър се старае да представи обективна картина на правния ред за изминалите 6 месеца, както и аналитична съпоставка с изминали периоди.

Оскар Уайлд

Четвъртък, 05 Септември 2019 16:40

Има нещо фатално в добрите решения – те винаги идват твърде късно.

"Портретът на Дориан Грей"

Хенри Менкен

Петък, 30 Август 2019 18:01

Колкото повече остарявам, толкова повече се съмнявам, че с възрастта идва и мъдростта.

Тази седмица представяме на Вашето внимание друг интересен въпрос, имащ отношение към Темата на 18. брой на списание Юридически барометър, свързан със сравнителноправен преглед на уредбата на действието на решенията на някои конституционни юрисдикции, организирали конституционното си правосъдие по т. нар. континентален европейски модел.

Джейн Остин

Петък, 23 Август 2019 16:24

Много е трудно на щастливците да бъдат смирени.

"Ема"

Тази седмица представяме още една интересна част от Темата на 18. брой на списание Юридически барометър – „Действие на решенията на Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на закони”.

Ивлин Уо

Четвъртък, 15 Август 2019 19:18

Точността е добродетел на отегчените.

Приятели на "Юридически барометър"