Айзък Азимов

Петък, 12 Октомври 2018 11:21

Хората, които си мислят, че знаят всичко, са особено досадни за онези от нас, за които това действително е факт.

До момента 2018 година се оказва, деликатно казано, динамична за Търговския регистър (ТР) на няколко основания.

Ще започна с това, че в края на 2017 г. чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Обн., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г.) бяха гласувани промени в Търговския закон (ТЗ). Това се случи въпреки изложените по предложените промени множество негативни становища, в т.ч. и на Консултативния съвет по законодателство.

Мигел де Сервантес

Петък, 05 Октомври 2018 12:22

За да постигне невъзможното, човек трябва да опита абсурдното.

Скъпи приятели, представяме на Вашето внимание 17. брой на списание Юридически барометър. Темата на броя е "Институтът на произхода". Бихме искали още веднъж да изразим специална благодарност на нашия гост на броя и верен приятел на Юридически барометър чл-кор. проф. Цанка Цанкова – позната на няколко поколения юристи като учен и преподавател по семейно и наследствено право, а на широката публика и като конституционен съдия, за ценното време, което отдели, за да се включи в настоящия брой, за професионализма, отзивчивостта и подкрепата.

Марк Твен

Петък, 28 Септември 2018 17:18

Разликата между почти правилната дума и правилната дума е важно нещо – то е като разликата между светулката и светкавицата.

Знаете ли, че новият Закон за обществените поръчки (Обн., ДВ., бр. 13 от 16 февруари 2016 г.) е едва на две години, но само за последните 13 месеца е изменен и допълнен 10 пъти?

А знаете ли колко от важните законодателни промени се извършват с преходните и заключителните разпоредби на други закони?

Сократ

Петък, 21 Септември 2018 09:46

Говори, за да те видя.

Бенджамин Дизраели

Понеделник, 17 Септември 2018 10:11

Ако имаше изгода от помненето, никой нямаше да забравя.

На основание чл. 18, ал. 2 от Закона за Конституционен съд и чл. 20а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд и във връзка с Определение на Конституционния съд от 3 юли 2018 г. представям моето писмено правно мнение по предмета на конституционно дело № 11/2018 г. за установяване на противоконституционност на §8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (ПЗР на ЗИД на ЗБН) в частта му, с която се определя 20.06.2018 г. като начална дата, от която се прилагат чл. 59, ал. 5 и ал. 6 от ЗБН.

Станислав Йежи Лец

Петък, 07 Септември 2018 18:12

Не всяка сива маса има нещо общо с мозъка.

Приятели на "Юридически барометър"