Стефан Данаилов

Петък, 06 Декември 2019 10:30

Всички сме грешни, но достойните хора ходят изправени.

С Решение № 9 по конституционно дело № 8/2019 г. Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 42а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и отхвърли искането на президента за установяване на противоконституционност и за несъответствие с чл. 1, изр. 2 от Протокол 1 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с чл. 17, пар. 2 от Всеобщата декларация за правата на човека и основните свободи на чл. 39б, ал. 1, т. 1 от същия Закон в частта „или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията.

Рене Декарт

Петък, 29 Ноември 2019 17:11

Умът е градина, в която волята е господар.

Центърът за правни инициативи набира сътрудници за подготовката на двадесети брой на списание Юридически барометър.

Юридически барометър е гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България. Ръководител на проекта е проф. Даниел Вълчев.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). С едно от допълненията се разшири обхватът на Закона и се предвиди, че държавата и общините ще отговарят и за вредите, причинени на граждани и юридически лица от действието на отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.

Дейл Карнеги

Петък, 22 Ноември 2019 15:34

Ако искате да събирате мед, не разбутвайте кошера.

Конституционният съд (КС) постанови решение по к.д. № 4/2019 г., с което уважи искането на 55 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Йордан Радичков

Петък, 15 Ноември 2019 10:44

Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.

Франсоа дьо Ларошфуко

Петък, 08 Ноември 2019 12:02

Всички се оплакват от паметта си и никой от ума си.

В края на месец септември 2019 г. беше публикуван сборникът “The Role of Courts in Contemporary Legal Orders” (Ролята на съдилищата в съвременните правни системи), издание на Eleven International Publishing, the Haag, the Netherlands. Сборникът съдържа част от докладите, изнесени през месец март 2019 г. по време на III „Еразъм“ седмица на правната наука – голяма международна научна проява, която Юридическият факултет на Софийския университет организира за трети пореден път.

Приятели на "Юридически барометър"