Върховният касационен съд даде отговор на материалноправния въпрос по приложението на чл. 49 от Закона за задълженията и договорите: „отговаря ли общината за вреди, причинени на пешеходец поради придвижването му по непочистено от сняг и/или лед улично платно?”.

Джордж Бърнс

Петък, 26 Юли 2019 18:19

Когато станеш на 80 години, вече си научил всичко. Въпросът обаче е как да го запомниш.

На 22.07.2019 г. председателят на Върховния касационен съд (ВКС) постанови разпореждане за образуване на Тълкувателно дело № 3/2019 г. Решението по делото следва да уеднакви практиката по въпроса: „Гражданско или търговско е дело с предмет правоотношения, възникнали по договор за изпълнение на строителни работи, сключен между физическо лице и търговец във връзка с упражняваното от него занятие и какъв е прагът за достъп до касационно обжалване на въззивното решение по делото?”

Блез Паскал

Петък, 19 Юли 2019 14:34

Обикновено за нас са по-убедителни не доводите, хрумнали другиму, а онези, до които сами сме достигнали.

Представяме видеозапис на доклада на проф. Малина Новкиришка „Понятието за санкция в класическата римска юриспруденция”, изнесен на провелите се на 15 и 16 април 2019 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ научни четения на тема „Санкциите в правото”.

Алфред Хичкок

Петък, 12 Юли 2019 15:09

Да те ударят не е толкова ужасно. Ужасно е самото очакване.

В края на месец май 2019 г. в зала „Тържествена” на съдебната палата бе представена книгата „Избрани решения на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия”. Сборникът обхваща голям брой решения на Федералния конституционен съд от създаването му през 1951 г. досега. За първи път на български език се публикува подобно издание, което разширява кръга от читатели и ползватели на юриспруденцията на Федералния конституционен съд.

Имаме удоволствието да представим предговора на книгата от председателя на Конституционния съд на Република България проф. Борис Велчев:

Жан Пиаже

Петък, 05 Юли 2019 14:02

Интелигентността е това, което използвате, когато не знаете какво да правите.

Публикуваме видеозапис на доклада на гл. ас. д-р Красимир Манов „Престъплението като наказание и наказанието като престъпление. Някои размисли за необходимостта от алтернативни способи за реакция срещу престъпленията”, изнесен на провелите се на 15 и 16 април 2019 г. в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ научни четения на тема „Санкциите в правото”.

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за съдебната власт бе образувано Тълкувателно дело № 2/2019 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ОСГТК) по следния въпрос:

„Цесионерът притежава ли активна материалноправна легитимация за предявяване на иск по чл. 135, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, ако увреждащата сделка или действие са извършени, след като е възникнало вземането на първоначалния кредитор – цедент, но преди сключването на договора за прехвърляне на вземането?“

Приятели на "Юридически барометър"