ВИЦ: Електромер, монтиран в Софийския районен съд, неочаквано смени показанията си.

smile 986213ВИЦ: Много мразя, когато кача 10 кг.
за роля и после се сетя, че не съм актриса...

Зигмунд Фройд

Понеделник, 01 Януари 2018 11:14

Първият признак на глупостта е пълното отсъствие на срам.

Алберт Айнщайн

Събота, 24 Март 2018 11:05

Логиката ще те отведе от точка А до точка В. Въображението ще те отведе навсякъде.

На 23 и 24 март 2018 г. Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира Втората „Еразъм“ седмица на правната наука на тема Rule of Law at the Beginning of the XXI Century („Правовата държава в началото на XXI в.“). Събитието ще се проведе на 23 март 2018 г. от 14 до 19.30 и на 24 март 2018 г. от 9.20 до 19.10 часа в 272 аудитория на Юридическия факултет на Алма матер.

На тържествена церемония, която ще се състои на 23 март 2018 г. в 11.00 часа в Аулата на Университета, председателят на Съда на Европейския съюз проф. д-р Кун Ленартс ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В началото на 2018 г. бе публикувано петото преработено и допълнено издание на капиталния труд на проф. Емилия Друмева „КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО“ (съдържание). Няколко поколения юристи познават проф. Друмева не само като един от най-изтъкнатите български конституционалисти, но и като правник с многостранни интереси и богат практически опит, като човек на елегантната словестност. „КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО” е един от най-значимите трудове на проф. Емилия Друмева. Това е труд, който е еднакво ценен както за студентите, прохождащи на полето на правото, така и за всеки практикуващ юрист, който иска да навлезе по-дълбоко в конституционната материя.

На 18 януари 2018 г. Народното събрание прие на второ четене нов Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД) (ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г.). С приближаването на момента, от който той ще започне да се прилага (30.03.2018 г.), бихме искали да обърнем внимание на една част от него – разпоредбите, които създават нов вид охранителна дейност, а именно охрана на урбанизирана територия.

В закрито заседание, проведено на 13 март 2018 г., Конституционният съд разгледа конституционно дело № 14/2017 г., докладвано от съдията Румен Ненков, и постанови решение, с което отхвърли искането на 66 народни представители от 44. Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 6, ал. 1, Раздел ІІ, т. 1.2 „Субсидии и други трансфери“ от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година (обн., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.).

Разговор с проф. Пламен Панайотов - ръководител на катедрата по Наказателноправни науки в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

Приятели на "Юридически барометър"