В рубриката ни „Млади автори“ днес Ви представяме статията на нашия млад колега Васил Силяновски – юрист, редовен докторант по финансово и данъчно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

През месец април 2021 г. излезе от печат сборникът „Право и религия“, (С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 784 с.).

Научните четения на тема „Право и религия“ трябваше да се проведат на 3 и 4 април 2020 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Целта на форума бе да се разгледат по мултидисциплинарен начин (през призмата на правата на човека, международното публично и частно право, сравнителното право и особено на отделните действащи и отменени институти на българската правна система) въпросите, чрез които религията влияе на функционирането на правните системи в социологически и идеологически план.

1. Въведение

    Заглавието на този текст може да се стори на някого претенциозно, а на друг – объркващо. И в двата случая то изисква обяснение. Един от най-забележителните изследователи на религиите през последните сто години Мирча Елиаде, говори за трудността да се изведе общо определение за религиозното. Според него мисленето на религията е свързано със собствен социален опит и със специфични духовни преживявания и по тази причина е трудно да се стигне до общо разбиране за нея. Елиаде все пак приема определена отправна точка: очертаването на понятието за религия минава през разграничението между двойката понятия сакрално (свещено) и профанно[1]

Prof. Lilyana NenovaПрез 2021 г. се навършват 100 години от рождението и 25 години от смъртта на големия българския юрист проф. Лиляна Ненова – оставила забележителна следа в областта на семейното и наследственото право.

Лиляна Димитрова Ненова е родена на 11 май 1921 г. в гр. Стара Загора.

През 1944 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЮФ на СУ). От 1946 г. е асистент в Катедрата по гражданско право на Юридическия факултет. Между 1951 и 1970 г. е последователно старши асистент (1951 г.), доцент (1966 г.) и професор (1970 г.) в Юридическия факултет на Софийския университет. Хабилитационният й труд е „Семейният кодекс и реформата в семейното право на НР България“.

С Решение № 5 от 27.04.2021 г. Конституционният съд обяви за противоконституционни разпоредби от Закона за политическите партии и от Изборния кодекс, касаещи финансирането на дейността на партиите. За да се произнесат, конституционните съдии анализират нормативната уредба и излагат следните основни аргументи:

Алън Милн

Четвъртък, 29 Април 2021 17:29

При все че да ядеш мед е много хубаво нещо, има един миг, точно преди да започнеш да ядеш, който е по-хубав.

„Мечо Пух”

Джордж Оруел

Четвъртък, 15 Април 2021 17:38

Власт е да разкъсаш човешките умове на парчета и да ги сглобиш в нови форми по твой избор.

„1984”

С Решение № 77/08.04.2021 г. по гр. д. № 2862 по описа за 2020 г. състав на Върховния касационен съд (ВКС), Четвърто гражданско отделение, с председател съдия Борислав Белазелков и членове съдия Борис Илиев и съдия Димитър Димитров се произнесе по въпроса възниква ли право за доставчика на електрическа енергия едностранно да коригира сметката на потребителите, макар в Общите условия да не е предвиден ред, по който да уведоми потребителите за корекцията. Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс, тъй като въпросът е решен в противоречие със задължаителната практика на ВКС.

Гилбърт Честъртън

Вторник, 06 Април 2021 12:59

Всеки иска да го информират честно, безпристрастно, правдиво и в пълно съответствие с неговите възгледи.

С Тълкувателно решение № 4/29.03.2021 г. по Тълкувателно дело № 3/2019 г. Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд (ОСС от I и II колегия на ВАС) реши:
Срокът за съставяне на акт за установяване на административно нарушение в случаите по чл. 210а от Закона за защита на потребителите започва да тече от откриване на нарушителя съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания.

Приятели на "Юридически барометър"