Конституционният съд (КС) постанови решение по к.д. № 4/2019 г., с което уважи искането на 55 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Йордан Радичков

Петък, 15 Ноември 2019 10:44

Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.

Франсоа дьо Ларошфуко

Петък, 08 Ноември 2019 12:02

Всички се оплакват от паметта си и никой от ума си.

В края на месец септември 2019 г. беше публикуван сборникът “The Role of Courts in Contemporary Legal Orders” (Ролята на съдилищата в съвременните правни системи), издание на Eleven International Publishing, the Haag, the Netherlands. Сборникът съдържа част от докладите, изнесени през месец март 2019 г. по време на III „Еразъм“ седмица на правната наука – голяма международна научна проява, която Юридическият факултет на Софийския университет организира за трети пореден път.

Състав на Върховния касационен съд (ВКС) спря производство по гражданско дело и отправи преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС) по въпроса „Следва ли задължението на държавите членки, предвидено в чл. 3, параграф 3, буква „а“ от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, за създаване на схеми за подпомагане за постигане на целите по параграфи първи и втори на същия член, както и свободата на стопанска инициатива по чл. 16 от Хартата на основните права на ЕС и принципите на правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания да се тълкуват в смисъл, че допускат национална правна уредба като тази в главното производство, с която се налага допълнителна такса за производство на енергия от възобновяеми източници?

Stefan Pavlov 1На 8 ноември 2019 г. се навършват 105 години от рождението на големия български юрист академик Стефан Павлов.

Стефан Георгиев Павлов е роден на 8 ноември 1914 г. в гр. Омуртаг.

През 1937 г. завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Избран e последователно за асистент (1941 г.), доцент (1948 г.) и професор (1952 г.) по наказателен процес в катедрата по наказателно право и наказателно съдопроизводство на Юридическия факултет, където чете лекции по Наказателен процес на Народна република България и Наказателно изпълнение. В периодите 1951-1979 г. и 1981-1987 г. е ръководител на Катедрата по наказателноправни науки в Юридическия факултет на Софийския университет, а между 1970-1973 г. е декан на Факултета.

Мая Анджелоу

Петък, 01 Ноември 2019 16:21

Научила съм, че можеш да разбереш много за човек по начина, по който се справя с три неща: дъждовен ден, загубен багаж и оплетени коледни лампички.

Във връзка с предстоящото решение на Конституционния съд по к.д. № 17/2018 г. бихме искали да припомним коментара на Юридически барометър по повод някои оригинални законодателни техники на Народното събрание.

Махатма Ганди

Понеделник, 28 Октомври 2019 14:49

Свободата не струва нищо, ако не включва свободата да се правят грешки.

Ралф Емерсън

Петък, 18 Октомври 2019 18:38

Вие няма да израснете, ако не се опитате да направите нещо извън това, което вече умеете до съвършенство.

Приятели на "Юридически барометър"