Томас Едисън

Петък, 23 Септември 2022 15:48

Най-важната задача на цивилизацията е да научи човека да мисли.

През месец август 2022 г. излезе от печат сборникът „Предвидимост на правото“.  Той събира докладите на участниците в проведената на 12 май 2021 г. Научна конференция „Предвидимост на правото”, организирана от катедрите „Теория и история на държавата и правото“ и „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Сборникът е структуриран в три раздела – Историко-теоретични аспекти на проблема за предвидимостта на правото; Наказателноправни аспекти на проблема на предвидимостта на правото и други отраслови аспекти на проблема за предвидимостта на правото. В книгата могат да бъдат открити научни разработки на водещи български юристи като професорите Малина Новкиришка-Стоянова, Янаки Стоилов, Емилия Панайотова, Даниел Вълчев, на проф. д.ю.н. Елизавета Фролова от Юридическия факултет на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов”, както и интересни изследвания на редица други учени (съдържание).

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) постанови Тълкувателно решение № 1/2021 от 01.08.2022 г. по Тълкувателно дело № 1/2021 г. То е образувано поради противоречива практика на съдебни състави на ВКС по въпроса: „При прилагане разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД преценката на съда за размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди от деликт ограничена ли е в рамките на претендираната от пострадалия с исковата молба сума или размерът на справедливото обезщетение, което се намалява според установеното съпричиняване, не е обусловен от заявената претенция, но не може да се присъди сума, надхвърляща поисканата в петитума?“.

Фридрих Ницше

Петък, 29 Юли 2022 16:13

Човекът започва там, където свършва държавата.

На 28 юли 2022 г. Конституционният съд се произнесе с решение по к. д. № 3/2022 г., с което отхвърли искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на § 5 от Преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Обн., ДВ, бр. 103 от 2020 г.).

Човек вижда толкова, колкото знае.

На 14 юли 2022 г. Съдът на Европейския съюз (Съдът) се произнесе с Решение по дело C-572/21 | CC, в което тълкува въпроса относно компетентността на юрисдикцията на държава членка по дело за упражняване на родителски права на основание на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност (Регламент „Брюксел ІІа“), при преместване на обичайното местопребиваване на детето на територията на трета държава – страна по Хагската конвенция от 1996 г., в хода на производството.

Шарл дьо Монтескьо

Сряда, 06 Юли 2022 15:08

Ораторите често наваксват с дължина това, което не им достига на дълбочина.

Министерският съвет прие днес Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“. Целта е да се актуализира Наредбата от 1996 г., така че тя да отговаря на съвременните изисквания и европейски стандарти.

Върховният касационен съд (ВКС), г.к., IV г.о. в производство е по реда на чл. 290 ГПК се произнесе с Решение № 67/23.06.2022 г. по гр. д. № 1297 по описа за 2018 г., по което касационното обжалване е допуснато за проверка за противоречие с практиката на ВКС по въпроса дали договорът за прехвърляне на вещни права върху чужд недвижим имот се разваля се по право по силата на влязло в сила решение за съдебно отстранение срещу приобретателя на имота или е необходимо предявяването на иск по чл. 189, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 87, ал. 3 ЗЗД.

Приятели на "Юридически барометър"