Марк Твен

Петък, 25 Септември 2020 15:49

Остроумният отговор е нещо, което ти хрумва двадесет и четири часа по-късно.

На 17 септември 2020 г. Народното събрание прие на второ гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс (054-01-85) няколко месеца преди провеждането на редовни парламентарни избори. Поредната промяна в изборното законодателство в частта, касаеща машинното гласуване, e повод да припомним историята на правната уредба на този начин за гласуване. За съжаление, проследяването ѝ илюстрира непоследователността на законодателя и отстъплението от принципни постановки, които самият той е декларирал.

Албер Камю

Петък, 18 Септември 2020 15:53

В живота, за разлика от шаха, играта продължава и след като те матират.

Артур Шопенхауер

Петък, 11 Септември 2020 17:06

Всеки припознава за граници на света границите на своето полезрение.

На 9 септември 2020 г. Министерският съвет одобри Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, с който се предлага промяна в реда за установяване на нарушения на правилата за движение по пътищата и за налагане на наказания за тях.

Оскар Уайлд

Петък, 04 Септември 2020 17:06

Разговорът за времето е последното спасение на лишения от въображение.

На 03 септември 2020 г. Съдът на Европейския съюз постанови решение по дело C‑356/19, образувано по преюдициално запитване, отправено на основание член 267 от Договора за функциониране на Европейския съюз от Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XV Wydział Gospodarczy (Варшавски столичен районен съд, XV търговско отделение, Полша). Със запитването – предмет на делото, полският съд иска по същество да установи дали Регламент № 261/20041 („Регламента“), и по-специално член 7, параграф 1 от него, трябва да се тълкува в смисъл, че пътник с отменен или много закъснял полет или пък негов правоприемник може да изисква изплащане на посоченото в тази разпоредба обезщетение в националната валута, която е законно платежно средство по неговото местоживеене, поради което посочената разпоредба не допуска правна уредба или съдебна практика на държава членка, по силата на които искът, предявен за целта от такъв пътник или негов правоприемник, се отхвърля единствено поради това, че цената му е посочена в тази национална валута.

Атанас Буров

Петък, 28 Август 2020 11:04

Българският интелигент е готов да се примири с всяка власт, стига той да е добре.

С Решение № 18/25.08.2020 г. по гр. дело № 3323/2019 г. състав на Върховния касационен съд (ВКС), Второ отделение на Гражданска колегия, даде отговор на следните определени за значими въпроси на материалното право:

1. „При несъответствие между отразената в Информационния център на Гаранционния фонд информация относно началната дата и час на валидност на конкретен договор по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, спрямо вписаните в застрахователната полица данни, в която застрахователният договор е материализиран, кои от тях намират приложение по отношение на трети, пострадали от пътнотранспортно произшествие лица и възникнали за тях права срещу виновния водач?“;

2. „Каква е доказателствената сила на информацията, съдържаща се в Информационния център на Гаранционния фонд и как се отразява същата на отговорността на застрахователя при противоречие с данните от застрахователната полица по конкретен договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите?“.

К. ЦончевНа 13 септември 2020 г. се навършват 110 години от рождението на видния български юрист, учен и адвокат доцент Кръстю Цончев. 

Кръстю Тинев Цончев е роден през 1910 г. в гр. София. През 1933 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (ЮФ на СУ), а от 1941 г. е частен хоноруван доцент в Катедрата по гражданскоправни науки на ЮФ на СУ.

Основните научни интереси на доц. Цончев се съсредоточават в областта на гражданско право и гражданско съдопроизводство. От 1941 до 1947 г. чете курсове по Семейно и облигационно право (1945-1947 г.) в ЮФ на СУ, а между 1945 и 1947 г. – по Техническо право в Държавна политехника. След 1947 г. преподавателската му кариера e прекъсната по политически причини.

Кръстю Цончев е дългогодишен адвокат и член на Софийската адвокатска колегия.

Приятели на "Юридически барометър"