Уди Алън

Петък, 04 Декември 2020 15:28

Почтеността и честността са скъпи подаръци. Не ги очаквайте от евтини хора.

Европейската комисия предяви иск пред Съда на ЕС срещу България поради неизпълнение на решение на Съда от 5 април 2017 г. по дело C‑488/15.

Върховният касационен съд (ВКС) образува Тълкувателно дело № 6/2020 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на ВКС по следния въпрос:

Подлежат ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК влезлите в сила постановления по чл. 496, ал. 1 ГПК за възлагане на недвижими имоти?“.

Греъм Грийн

Понеделник, 30 Ноември 2020 14:21

Има периоди в живота, когато човек при наличие на известни актьорски заложби е способен да заблуди дори самия себе си.

„Безнадежден случай“

Върховният административен съд (ВАС) съобщи за отправено преюдициално запитване до Съда на ЕС (СЕС) в материята на обществените поръчки. Пълният текст на определението и съответно пълните мотиви на съда не са достъпни, тъй като делото, по което е отправено запитването, е секретно. Въпреки това е сигурно, че решението на СЕС ще има значение за много от обществените поръчки в България, тъй като въпросите, формулирани от ВАС, касаят преценката на възложителя дали е изправен пред необичайно ниска оферта:

Франсоа дьо Ларошфуко

Неделя, 22 Ноември 2020 12:20

Никога не сме тъй смешни с качествата, които имаме, както с онези, които страстно бихме желали да имаме.

Създаването на Европейска прокуратура е решителна крачка в развитието на наказателното право на ЕС. От начина, по който тя стартира своята дейност и ефективността на нейните действия, до голяма степен ще зависи легитимността, с която тя се ползва сред държавите членки, както и възможното бъдещо разширяване на нейната компетентност.

По повод стартирането на дейността на Европейската прокуратура на 28 септември 2020 г. Ви представихме поредица от материали, свързани със създаването и функционирането ѝ, като днес завършваме темата с въпроса за отношенията на Европейската прокуратура с партньори, с трети държави и с международни организации.

Мая Анджелоу

Петък, 30 Октомври 2020 13:55

Някой, който те вижда като опция, никога не трябва да бъде твой приоритет.

Пространството без вътрешни граници, гарантиращо свободно движение на хора, стоки и капитали, дава безспорни предимства за развитието на вътрешния пазар на Европейския съюз, то в същото време облагодетелства развитието на трансграничната престъпност и улеснява прехвърлянето на облагите от извършените престъпления, което поставя трудни за решаване предизвикателства пред националните наказателноправни системи, в чиято изключителна компетентност попада разследването и преследването на тези деяния до влизането в сила на Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (Регламента). Затова ще разгледаме по-подробно въпроса за материалната компетентност на Европейската прокуратура.

В продължение на темата за Европейската прокуратура бихме искали да обърнем внимание на въпроса за отношенията й с националните власти и разпределението на компетентността между тях.

Приятели на "Юридически барометър"